Natural Dakshinavarti / Dakshinamukhi / Lax Shankh Right Handed Conch-5"