voylla

Voylla Kundan Stanza Lightly Embellished Ring