jaipurgem stone

Natural & Unheated Gemstone Cat's Eye Silver Ring