jaipurgem stone

Natural Unheated Gemstone Cat's Eye Gold Ring