jaipurgem stone

Natural Genuine Cat's Eye Silver Stone