jaipurgem stone

Natural & Genuine Cat's Eye Gold Stone