JAIPURGEMSTONE

JAIPUR GEMSTONE-Quartz mala Natural Red Quartz Japa Mala with 108 Prayer Beads