JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone Natural Cat's Eye Original Stone 5.50 carat