JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 8.25 ratti blue sapphire (neelam)