JAIPURGEMSTONE

Jaipur GEmstone 7.25 Ratti RED japanese CORAL (Munga) Astrological Gem Stone