JAIPURGEMSTONE

JAIPUR GEMSTONE 7.25 Carat Sapphire-Yellow