JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.50 carat yellow sapphire(pukhraj)