JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 12.25 ratti yellow sapphire(pukhraj)