JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 12.25 ratti blue sapphire (neelam)