JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.44 ratti yellow sapphire(pukhraj)