JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone4.00carat yellow sapphire (pukhraj)