JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.50 ratti yellow sapphire(pukhraj)