JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.25 ratti blue sapphire(neelam)