JAIPURGEMSTONE

JAIPUR GEMSTONE 6.25 RATTI Ruby(SUGGESTED) Red