JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.00 carat yellow sapphire(pukhraj)