JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.50 ratti Blue Sapphire(neelam)