JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.50 ratti Blue Sapphire(neelam)