JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.00 carat yellow sapphire(pukhraj)