CEYLON SAPPHIRE

16.93mm One Face Rudraksha Kaju shape Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead