CEYLON SAPPHIRE

16.90mm 1 Face Rudraksha Kaju dana Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead