CEYLON SAPPHIRE

16.70mm One Face Rudraksha Kaju shape Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead