CEYLON SAPPHIRE

16.63mm One Face Rudraksha Kaju shape Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead