SheNShree 999 Pure Silver Idol Lakshmi Ganesh Saraswati (Divine Gift)