Sbornik Moskovskago glavnago arkhiva Ministerstva inostrannykh diel (1880) Volume 7 1880