Shri sarjana

Sarjana Vedic Shri Yantram with Kamal Gatta Mala (Sidhha Abhimantrit)