JAIPURGEMSTONE

Natural Blue Sapphire Neelam/ Nilam 11.25 Ratti Jaipur Gemstone