LAVANSHI 6.5" SHIKAR Elephant Decorative Showpiece - 16.51 cm (Marble)