Kesar Zems

Kesar Zems Stone Lord Ganesh Idol (2 cm x 4 cm x 5.5 cm)