Kesar Zems

Kesar Zems Stone Gomti (4 cm x 3.5 cm x 1 cm, White)