Kesar Zems

Kesar Zems Glass Lord Shivling Idol with Jaladhari (5.5 cm x 6.5 cm x 8.5 cm Clear)