Gyan Books

Kalhana's Rajatarangini vol. 1 Volume 1st 1892