JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone- Natural Yellow Sapphire/Pukhraj 5.25 Ratti Precious Loose Gemstone For Unisex