JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.50 ratti yellow sapphire(pukhraj)