JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 9.50 ratti yellow sapphire (pukhraj)