JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.50 Ratti Pearl (Moti)