JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 9.50 ratti pearl (moti)