JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.50 ratti Blue Sapphire(neelam)