JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 9.50 ratti blue sapphire (neelam)