JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.50 carat Blue Sapphire(neelam)