JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.50 caart yellow sapphire(pukhraj)