JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.44 ratti yellow sapphire(pukhraj)