JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.44 ratti Blue Sapphire(neelam)