JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.44 carat Blue Sapphire(neelam)