JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.25 ratti yellow sapphire(pukhraj)