JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 9.25 ratti opal (fire opal)